Gegevens:

Kaat Stieber Photography

Adres: Berkenwoudestraat 7 – 3076JA Rotterdam

Telefoonnummer:+31 (0)6 228 089 55

Email: kaatstieber@gmail.com

Kamer van Koophandel: 23089543

BTW-identificatienummer: NL001709353B96

 

Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de kunstwerken zoals aangeboden op deze website.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving met bijbehorende voorbeeld foto’s van de aangeboden kunstwerken. 
 • Afbeeldingen bij de kunstwerken en boeken zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kaat Stieber kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat de correcte informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn:

 

 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De oplages en beschikbare formaten.
 • De prijs inclusief de belasting van 9% op kunst.

 De overeenkomst

 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie toegankelijk maken:
 • het bezoekadres van het atelier
 • de informatie over de productie na aankoop;

 

Herroepingsrecht Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product, dit geldt alleen voor kunstwerken uit voorraad.
 • Op maat gemaakte kunstwerken kunnen niet geretourneerd worden, mits deze afwijkt van de overeengekomen afwerking.

 

Bij levering van diensten:

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, terugbetalen.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die op maat geproduceerd zijn voor de consument.

 

De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. a 9%    

 

Conformiteit en Garantie

 1. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of beschadigd.
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld

 

Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 •  Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Dit is afhankelijk van de levering van de materialen zoals hout voor het inlijsten bij de producent.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.